Rahapelihaittojen ehkäisy työelämässä

Suomessa rahapelejä pelataan paljon. Rahapelit ovat helposti saatavilla ja tarjontaa on runsaasti. Pelejä tarjotaan useiden eri kanavien kautta ja tarjolle tulee uudenlaisia rahapelejä tiuhaan. Rahapelaamisen yleistyminen verkkoympäristöissä on mahdollistanut pelaamisen tulemisen osaksi työpaikan arkea, sillä pelit ovat jatkuvasti saatavilla. Verkossa pelaaminen on useimmiten itsenäistä tekemistä, joten pelaaminen työpaikalla tai työpaikan tarjoamilla koneilla on mahdollista. Rahapelaaminen työaikana ja -paikalla ei välttämättä näy ulospäin.

Liiallisen rahapelaamisen vaikutukset työpaikalla

Jos työntekijän rahapelaaminen alkaa vaikuttaa työkykyyn, työnteon tehokkuuteen ja työpaikan ilmapiiriin, se on syytä ottaa puheeksi. Rahapelihaitat voivat olla hyvin erilaisia riippuen työntekijän työnkuvasta, pelaamisen ajankohdasta, pelaamisen hallinnasta ja mahdollisuudesta päästä työpaikan varallisuuteen käsiksi.

Työntekijän ongelmallisesta rahapelaamisesta koituu työnantajalle seurauksia: työajan ja työpaikan välineiden käyttöä rahapelaamiseen sekä muutoksia työilmapiirissä. Äärimmillään ongelmallinen rahapelaaminen voi johtaa työpaikalla taloudellisiin väärinkäytöksiin. Työpaikan päihdeohjelma on luonteva paikka sopia työpaikan käytännöt rahapelihaittojen ehkäisylle.

Rahapelaamisen yhteyttä työyhteisön toimintaan on arvioitava työpaikan viitekehys huomioiden. Rahapelaamisen vaikutukset voivat olla niin myönteisiä kuin kielteisiäkin. Rahapelaaminen voi olla esimerkiksi osa työpaikan sosiaalista kulttuuria – retki raviradalle tai kasinolle voi olla virkistystoimintaa ja siten se saattaa edistää ja ylläpitää työhyvinvointia.

Riskitoimialat

Rahapelihaittojen ehkäisemisen kannalta on tärkeää tunnistaa toimialoja, joilla työskentely saattaa asettaa työntekijät riskialttiiksi rahapeliongelman kehittymiselle. Näillä toimialoilla rahapelejä on usein helposti saatavilla työpäivän aikana. Erityisesti rahapelien parissa työskentely tai rahapelien sijoittelu työympäristöön nostaa riskiä ongelmalliselle rahapelaamiselle ja rahapelihaitoille. Lisäksi työn luonteen vuoksi osalla työntekijöistä voi olla kohonnut riski rahapeliongelman kehittymiselle. Esimerkiksi vuorotyötä tekevät tai kuljetusalalla toimivat henkilöt viettävät usein paljon taukoja ympäristöissä, joissa rahapelit ovat saatavilla tai helposti omaksuttava ajanvieton tapa. Samoin vuorotyössä työskentely saattaa altistaa verkkorahapelaamiselle sekä työaikana että työrytmin vuoksi muiden harrastusmahdollisuuksien puutteessa.

Myös erilaiset työn kuormittavuuteen liittyvät tekijät voivat altistaa rahapelihaittojen ilmenemiselle. Rahapelaaminen saattaa esimerkiksi toimia hetken pakoreittinä arjen huolista.

Toimialoja, joilla työskentelevillä henkilöillä on kohonnut riski rahapeliongelman kehittymiselle:

 • Rahapeliala
 • Työtehtävät, jotka sijoittuvat samaan tilaan rahapelien kanssa
 • Vuorotyötehtävät
 • Matkustusta edellyttävät työtehtävät
 • Kuljetusala

Työpaikalle tulisi luoda olosuhteet, joissa riski rahapeliongelman kehittymiseen on mahdollisimman vähäinen. Työpaikka voi myös toimia alustana valistukselle sekä avoimelle keskustelulle rahapeistä ja niihin liittyvistä riskitekijöistä. Rahapelihaittojen ehkäisyyn kannattaa työpaikalla luoda selkeät toimintatavat ja kirjata rahapelihaittojen ehkäisy myös osaksi päihdeohjelmaa ja työhyvinvointisuunnitelmaa.

Rahapeliongelman merkkejä työpaikalla

Työnteko

 • Työvälineiden käyttö rahapelaamiseen
 • Työajan käyttö rahapelaamiseen
 • Poissaolot tai myöhästely töistä
 • Työtehon ja tuottavuuden aleneminen (työntekijä ja työyhteisö)

Käyttäytyminen

 • Väsymys
 • Keskittymisvaikeudet
 • Mielialan vaihtelut
 • Vetäytyminen sosiaalisesta kanssakäymisestä töissä

Rahavaikeudet

 • Rahan lainaaminen työtovereilta
 • Toistuva palkkaennakoiden pyytäminen
 • Jatkuva lisä- ja ylitöiden tekeminen
 • Äärimmäisissä tapauksissa rikos: varkaus tai kavallus