Riippuvuuden puheeksi ottaminen -välittämistä vai käräyttämistä?

Riippuvuus aiheuttaa huolta ja kuormittaa monilla työpaikoilla – on se sitten päihteisiin, pelaamiseen tai johonkin muuhun liittyvä riippuvuus. Usein kuulee sanottavan, ettei riippuvuusongelmaa ole otettu puheeksi, koska ei haluta käräyttää ja pelätään siihen puuttumisesta syntyviä reaktioita ja muita vaikutuksia. Lempäälän kunnassa halutaan panostaa ennaltaehkäisevään toimintaan ja työntekijällä onkin mahdollisuus saada työnantajalta taloudellista tukea hakeutuessaan omaehtoisesti päihderiippuvuuden vuoksi hoitoprosessiin työterveyshuoltoon. Tämä edellyttää, ettei riippuvuus ole vielä näkynyt eikä aiheuttanut ongelmia työn tekemisessä.

Lempäälän kunnan päihdeohjelma kaipasi päivitystä sekä selkeiden prosessien luomista niin esimiehille kuin työntekijöille. Siihen haluttiin sisällyttää päihteiden lisäksi muutkin riippuvuudet, kuten rahapelaaminen. Esimiehiltä ja työntekijöiltä nousi toive saada selkeät toimintamallit erilaisiin tilanteisiin, miten huolen herätessä tulisi toimia. Päivitystä ja ohjeistusta laadittiin esimiehille suunnatun kyselyn pohjalta, missä ilmeni toimintaohjeiden tarve myös toiminnallisiin riippuvuuksiin puuttumiseen. Teimme yhteistyötä Ehyt ry:n kanssa Työ€lämä pelissä -hankkeen yhteydessä. Saimme sieltä apua ja vinkkejä sekä materiaalia jaettavaksi, kun päihde- ja toiminnallisten riippuvuuksien ohjelma lanseerattiin. Lempäälän kunnan päihde- ja toiminnallisten riippuvuuksien ohjelmassa halutaan korostaa huolen puheeksi ottamisen ja työkyvyn tuen, elämänhallinnan sekä työpaikan säilymisen merkitystä. Lempäälän kunta on edelläkävijä, sillä se on ensimmäinen kuntatason työpaikka, jossa toiminalliset riippuvuudet on otettu mukaan päihdeohjelmaan.

Huolen puheeksi ottaminen on välittämistä. Siinä välitetään henkilöstä, jolla on jokin riippuvuuteen viittaava ongelma. Halutaan, että henkilö, jolla on jokin haitallinen riippuvuus, saisi apua ongelmaansa hoito-ohjelman kautta, jotta hänen elämänhallintansa pysyisi kasassa, työkyky säilyisi ja hän saisi pitää työpaikkansa. Samalla pidetään huolta omasta työyhteisöstä. Usein työpaikoilla ajaudutaan tilanteeseen, jossa riippuvuuden aiheuttamia haittoja koitetaan peitellä, tehdään toisen työtehtäviä tai korjaillaan hiljaisuudessa jo aiheutuneita virheitä, vaihdellaan toistuvasti työvuoroja ym. Pienistä ”avun annoista” muodostuu hiljalleen tapa, joka kuormittaa tavalla tai toisella koko työyhteisön jäseniä. Pelätään käräyttämistä, eikä useinkaan ajatella asioiden puheeksi ottamista välittämisenä. Monesti kuvitellaan, että asian puheeksi ottaminen johtaa irtisanomiseen, kun tosiasiassa pyritään ohjaamaan henkilö kuiville. On osoittautunut, että hyvin usein riippuvuudesta kärsivä henkilö on jälkeenpäin tyytyväinen, että asiaan puututtiin ja kierre saatiin katkaistua. Lempäälän kunnassa halutaan painottaa ensisijaisesti työkyvyn tukemista ja työsuhteen säilymistä. Sen vuoksi luotiin selkeät toimintamallit, miten erilaisten riippuvuuksien aiheuttamiin huoliin tulee puuttua. Toimintamalli otettiin käyttöön esimiehiä, työsuojelun yhteyshenkilöitä ja työterveyshuoltoa kouluttamalla ja se läpikäydään säännöllisesti työyhteisöjen palavereissa. Ohje on saanut kiitosta selkeydestään.

Samassa yhteydessä työpisteille jaettiin Huugo -kosteusmittareita sekä Työ€lämä pelissä -oppaita päihde- ja riippuvuusohjelman jalkauttamisen ja siitä syntyvän keskustelun tueksi sekä omien tottumusten tutkimiseksi. Vuoden vaihtuessa ”tipaton tammikuu” nostaa aina profiiliaan, mikä kertonee siitä, että oma alkoholin kulutus jollain tapaa herättää huolta. Omaa alkoholin kulutustottumustaan sekä muita mahdollisia haitallisia toimintatapojaan on hyvä ottaa säännöllisesti suurennuslasin alle ja ryhtyä ajoissa toimenpiteisiin, jottei niistä syntyisi vakavampaa huolta tai haittaa. Lempäälän kunnassa kannustetaan päihteiden osalta omaehtoiseen hoitoon hakeutumiseen ja tilanteissa, joissa päihderiippuvuus ei ole vielä näkynyt työpaikalla, voi työntekijä saada korvausta hoito-ohjelmaansa.

Huolen puheeksi ottaminen on välittämistä.

Milena Kaihari-Virtanen Lempäälän kunta, työsuojeluvaltuutettu
Milena Kaihari-Virtanen
Lempäälän kunta, työsuojeluvaltuutettu