MITÄ PÄIHDEOHJELMA SISÄLTÄÄ?

Jokaisen organisaation tulee laatia päihdeohjelma omia tarpeita vastaavaksi sekä toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen. Työelämän päihdesuositukset tavoitteineen antavat hyvän lähtökohdan ohjelman laatimiselle.

Ohessa esimerkkejä ohjelman jäsentämisestä ja aihepiireistä: (Lähde: Päihteet puntarissa –opas, Työturvallisuuskeskus).

Esimerkki päihdeohjelman sisällöstä:

1. Ylimmän johdon edustajan esipuhe

Ylimmän johdon johdantopuheenvuoro osoittaa käytännössä, että ohjelman toteuttamisella on johdon tuki ja koko esimieskunta sitoutuu omalta osaltaan ohjelman tavoitteisiin.

2. Päihdeohjelman tarkoitus

Päihde-käsitteen määrittely. Päihteillä tarkoitetaan kemiallisia aineita, joilla ihminen muuttaa mielialaansa ja kokemuksiaan ts. humaltuu. Päihteiksi lasketaan alkoholi ja huumeet sekä päihtymistarkoitukseen käytettävät lääkkeet ja liuottimet.

Päihdetyö on ns. läpäisyperiaatteella mukana kaikessa työpaikan työhyvinvoinnin kehittämisessä ja normaalina osana työpaikan johtamistoimintaa kaikilla organisaatiotasoilla. Vaikka sen sisältö kirjataan useimmiten erilliseen asiakirjaan, sitä ei pidä nähdä irrallisena ja vain tietyille henkilöille kuuluvana toimintona.

Päihdeohjelma on osa työpaikan työkykyä ylläpitävää toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää terveyttä ja työkykyä erityisesti vaikuttamalla päihteiden käyttöön liittyviin elintapoihin.

3. Päihdeohjelman tavoitteet

Päihdeohjelman päämääränä on päihteetön työelämä. Tällöin hyväksytään kuitenkin kohtuukäyttö juhla- ja edustustilaisuuksissa.

Tavoitteiden suuntaviivoja:

 • Työyhteisön päihdetyö painottuu ennaltaehkäisevään toimintaan
 • Asiallinen suhtautuminen päihdeasioihin
 • Päihteetöntä elämää kunnioittava suhtautuminen, myös päihdehaitoista toipuvan ymmärtäminen ja tukeminen
 • Päihteiden hallittu käyttö ja käytön vähentämistä kannustava ilmapiiri
 • Kyky puuttua päihdehaittoihin riittävän aikaisessa vaiheessa
 • Päihdehaittojen minimointi tuloksellisuuden ja työelämän laadun eduksi
4. Soveltamisalue ja vastuut

Koskee ja velvoittaa kaikkia työyhteisön jäseniä

 • Jokainen työntekijä on vastuullinen omasta toiminnastaan, myös toiminnastaan muita kohtaan
 • Työnantaja on vastuullinen tukija
 • YT-henkilöt ovat aloitteellisia
 • Työterveyshuolto toimii asiantuntijana
5. Koulutus, perehdyttäminen
 • Henkilöstön koulutus
 • Toimijoiden ja esimiesten koulutus
 • Mukana perehdyttämisohjelmassa
6. Ohjelman käyttöönotto
7. Seuranta

Lisätietoja: Yhdyshenkilöt

Ohjelman tasot ja palvelut:

Ennaltaehkäisy

 • Päihteistä käytävä keskustelu
 • Kaikille suunnattu tiedottaminen ja kampanjat; oman kulutuksen seuranta ja käytön hallinta sekä tietoa terveyshaitoista
 • Asiallinen tieto alkoholista ja huumeista uskomusten ja myyttien tilalle

Korjaava toiminta

 • Varhaisen puuttumisen käytännöt (esimiehet, työtoverit)
 • Mini-interventiot (työterveyshuolto)

Kuntoutus

 • Hoitoonohjausmalli
 • Menettelytavat hoitoon hakeutumisessa

Toimenpiteet kriisitilanteissa

 • Päihtymyksen toteaminen
 • Päihtyneen poistaminen työpaikalta
 • Suulliset ja kirjalliset varoitukset
 • Työsuhteen purkaminen