KOULUTUS JA TIEDOTUS

Mitä enemmän päihteistä tiedetään, sitä paremmat mahdollisuudet työntekijöillä on oman päihteidenkäytön hallitsemiseen ja työyhteisöllä kokonaisuutena parempi kyky käsitellä päihdeasioita.

Tiedottamisen ja koulutuksen tavoitteena tulisi olla:

  • Positiivisen asenneilmapiirin luominen ja ylläpitäminen työyhteisössä niin, että päihteidenkäytöstä voidaan käydä avointa ja rakentavaa keskustelua ja väärinkäyttöön puuttuminen nähdään työtoverin auttamisena.
  • Asiallisen tiedon jakaminen päihteiden vaikutuksesta terveyteen ja työhön sekä päihdeongelmien ja riskikäytön mahdollisimman varhaisesta tunnistamisesta.
  • Työpaikan omien päihteitä koskevien pelisääntöjen, erityisesti oman päihdeohjelman, esittely ja työntekijöiden sitouttaminen niihin.
  • Valmiuksien antaminen johdolle, muille esimiehille ja henkilöstöedustajille puheeksiottoon ja hoitoonohjauksen toteuttamiseen

Koulutus on aina syytä suunnata koko henkilöstölle. Näin yhteisiin toimintatapoihin on helpompi sitoutua. Tasapuolisuus tekee ennaltaehkäisystä tehokasta.

Työyhteisöille tai niiden jäsenille tarkoitettuja päihdekoulutuksia tarjoavat Suomessa muun muassa:

  • päihdealan kansalaisjärjestöt (kuten Ehkäisevä päihdetyö EHYT)
  • asiantuntijaorganisaatiot (muun muassa Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos)
  • eräät yritykset.

Tiedottamisen ei tarvitse rajoittua erillisiin tapahtumiin, vaan työpaikalla voidaan jatkuvasti pitää saatavilla alkoholinkäytön itsehallintaa ja -seurantaa tukevaa materiaalia (esim. 10 kysymystä alkoholinkäytöstä -esitteet). Työpaikan päihdepelisäännöt tulisi lisäksi tehdä uusille työntekijöille selviksi jo osana työhön perehdyttämistä, muiden työturvallisuusasioiden tapaan.

Tarjolla voi myös olla tietoa siitä, miten juomisen vähentäminen käytännössä tapahtuu – muukin kuukausi kuin tammikuu voi olla tipaton. Lisäksi vähentäneiden ja lopettaneiden onnistumistarinat rohkaisevat yrittämään.